Публикации

Дни на кариерата в секторите ИТ, Комуникации и Аутсорсинг през октомври

За 10-та поредна година ще се проведе кариерния форум – Дни на кариерата в секторите ИТ, Комуникации и Аутсорсинг.
В събитието участват над 100 топ работодатели в сферата на ИТ, Комуникации и Аутсорсинг, които предлагат нова работа или стажантска програма.
Събитието ще е на 11 октомври 2019 в НДК, ет.5.

Вижте още ТУК.

„Младост“ има най-голямо икономическо значение в София

„Визия за София“ публикува  своето проучване на икономическите профили на районите на Столична община. Изследването обобщава и анализира икономическите данни на ниво административен район на общината, да идентифицира уникални и споделени характеристики на районите, и да анализира специфичните причини за дисбаланси в развитието им. Създаден е социално-икономически профил на всеки район, базиран на параметри и индикатори за анализ на икономическото развитие: комплексна картина за стандарта на живот в отделните райони според БВП на глава от населението, доход, нива на заетост, нива на бедност, обем потребителска кошница, притежание на автомобил и други. Разгледани са и допълнителни параметри като транспортна свързаност, енергийна ефективност, достъп до публични услуги, спортни съоръжения и пр. Анализирани са двигателите на икономическия растеж в районите и е направена подробна оценка на причинно-следствените връзки между благосъстоянието на даден район и неговите ключови показатели за демография, образование, инфраструктура, престъпност, чуждестранни инвестиции, усвояване на Европейски фондове и др.

Основните изводи за икономическата дейност в районите на Столична община показват, че Младост се откроява като района с най-голямо икономическо значение с дял от 13% от приходите за общината и ръст от 82% за периода 2010 – 2016 г. Строителството на нови офис сгради и подновяването и разширяването на инфраструктурата в района привличат бизнеси и се отразяват положително в икономически аспект, водейки със себе си и население със значително по-високи лични доходи. Район Витоша удвоява приходите си спрямо 2010 година. На другия полюс е Люлин, който генерира едва 2% от приходите на компаниите в Столична община и отбелязва 27% спад спрямо 2010 година, нареждайки се сред последните места по нива на доходи на физическите лица. Затова и докладът препоръчва създаването на стратегия, която да повиши генерираните приходи на физическите, както и юридическите лица в този район.

Район Младост се отличава и с най-висока ефективност на компаниите. Тя е измерена чрез приходите, генерирани от един служител, което служи като мярка за конкурентоспособност и добавена стойност. За целта се разделя приходът, генериран в даден район, на броя на наетите лица. Колкото по-голям е приходът на служител, толкова по-висока е ефективността, следователно се добавя по- висока стойност. Районите, с по-високи нива на този показател, се отличават с по-високо ниво на технология на производството и по-високи професионални знания за предоставяните услуги. В класацията по този показател следват Лозенец и Триадица. Западна София, крайградските територии и Студентски град са по-назад и по този показател, като това се обяснява с големия брой студенти и бизнеси, съсредоточени в търговия и други услуги с ниска добавена стойност.

Обособени са водещите индустрии по райони на база данни за дейността на компаниите от НСИ. Обработените данни показват, че на територията на Столична община оперират 117 161 компании. Най-голям е броят им в районите Триадица, Лозенец, Красно село, Младост и Средец. 86% компании обслужват местния пазар, като 30% са в сектор Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (според класификацията на НСИ), който генерира и най-големия оборот. Това са всички компании, които се занимават с продажбата на дребно и на едро, включително големите международни и местни вериги, които бележат ръст всяка година. 20% от компаниите са в сектора Професионални дейности и научни изследвания, който включва следните индустрии: Други професионални дейности, Юридически и счетоводни дейности, Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението, Рекламна дейност и проучване на пазари, Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи, Научноизследователска и развойна дейност, Ветеринарно-медицинска дейност. Третият по брой компании сектор е Операции с недвижими имоти, в който оперират 8% от компаниите в столицата. Това трето място е обвързано с активното строителство, както на жилищни, така и на бизнес сгради на територията на столицата.

Още от проучването вижте ТУК.