Бюджетът на Столична община ще се формира по нов начин. Вече има предложения, които излизат от специално сформираната, по предложение на Политическа група 5, работна група за промени в Наредбата за бюджета.

Досега се работеше на парче, отсега нататък ще се определят първо политиките, които ще бъдат финансирани. Около това решение се обедиха членовете на работната група.

Най-вероятно новостите ще влязат за обсъждане в постоянните комиси на СОС до 20 юли т. г.

Общинският съветник Симеон Славчев от ПГ5 обяснява, че работната група е свършила своята работа и е внесла предложенията за изменение в Наредбата. Основната промяна е, че в процеса на формиране и утвърждаване на бюджета ще участват активно всички заинтересовани страни.

Паралелно с това се постигнат няколко ефекта едновренно. На първо място всички общински съветници ще могат да участват активно при формирането на бюджета на София. Всяка една от ресорните комисии в Столичния общински съвет ще участва при определянето на политиките и дейностите в съответния ресор както при годишния бюджет, така и при 3-годишната бюджетна прогноза. По този начин ще могат да се планират всички дейности във всяка една секторна политика както в краткосрочен, така и дългосрочен план.

Освен това според Симеон Славчев ще се постигне и по-голяма прозрачност при разпределянето на парите в София.
Гражданите ще могат да участват активно в процеса на формиране и обсъждане на бюджета на Столична община и реално ще могат да дават препоръки и мнение, които да се вземат предвид още в ранна фаза и да се отразят в бюджета. Чрез промените в Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община се осигурява на практика по-голяма прозрачност при съставянето, изпълнението и отчета на бюджета на София.

Така ще се осигури и приемственост във финансирането и реализирането на политиките в дългосрочен план. С промените всяка година ще се планират и извършват конкретни дейности във всички сектори - инфраструктура, транспорт, образование, здравеопазване и т. н.

Като пример инж. Славчев посочва ежегодното обсъждане, когато всички районни кметове искат да знаят колко улици ще ремонтират и настояват да им се заложат повече пари. Невъзможно е обаче да се планира тази дейност, защото никой не знае какво ще одобри СОС, бюджетът е рамка, която за съжаление не е разтеглива. С промените обаче, всеки районен кмет ще си дава приоритетите и така всяка година ще се финансира приоритетната секторна политика.

С новия начин на формиране на бюджета ще се постигне равномерно развитие на всички райони в София и партийната принадлежност на районните кметове няма да е определяща.